European HRC market prices soften amid slow buying period
 EUROMETAL  // European HRC market prices soften amid slow buying period

NEWS