French, Belgian scrap prices tumble
 EUROMETAL  // French, Belgian scrap prices tumble

NEWS