EU auto output seen falling 1.4% in 2019
 EUROMETAL  // EU auto output seen falling 1.4% in 2019

NEWS